• +48 519 471 101
 • info@jlda.eu
 • Biała Podlaska, Zamkowa 14 lok. 5

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Popracujmy razem

Szkolenia Rad Pedagogicznych

W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz szkoleń prowadzonych przez specjalistów z dziedziny pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii i innych dyscyplin. Możemy zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej na konkretny temat – zgodnie z Państwa potrzebami i specyfiką pracy.

TYPY SZKOLEŃ

    • Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce
    • Wyjazdy szkoleniowe z programem turystycznym/integracyjnym
    • Blended-learning
     – Część online (teoria, wiedza, quizy, ogólne zagadnienia, problemy, nurtujące pytania)
     – Spotkanie z ekspertem (warsztaty, konsultacje, seminaria, konwersatoria)
    • Szkolenia „szyte na miarę” (realizowane według potrzeb lub programu zamawiającego)
    •  

Szkolenia z zakresu pracy zdalnej i edukacji zdalnej

 
 

 

 

KONTAKT
t: 519 471 101
e: szkolenia@jlda.eu

 

 

 


 

Szkolenia Rad Pedagogicznych – propozycje tematów w roku szkolnym 2020-2021

 
 • Office 365 w szkole (Edukacja zdalna z pakietem Office i MS Teams)
 • Cyberprzemoc. Bezpieczeństwo w Internecie
 • Emisja głosu
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego
 • Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Schemat pomocy uczniowi z obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego
 • Ryzyko dysleksji – problem i rozpoznawanie
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • Współpraca z rodzicami dzieci sprawiających trudności wychowawcze
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 • Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
 • Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego
 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 • Jak unikać błędów w ocenianiu i wspomagać proces uczenia się uczniów?
 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
 • Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów
 • Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora
 • Jak uczyć skutecznie czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania,  uczenia się
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w przedszkolu
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej
 • Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu/edukacji wczesnoszkolnej
 • Uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki na II etapie edukacyjnym
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w nauczaniu matematyki w szkołach ponadpodstawowych
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki
 • Muzyka i muzykoterapia we wspomaganiu kształcenia na odległość
 • Techniki relaksacji z elementami treningu uważności dla najmłodszych
 • Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka
 • Techniki muzykoterapii i choreoterapii w pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychoruchowymi
 • Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 • Metoda Strukturalna w nauce czytania i pisania dzieci z trudnościami rozwojowymi
 • Zaburzenia depresyjne, samouszkodzenia oraz próby samobójcze w wieku rozwojowym
 • Zaburzenia odżywiania u dzieci, młodzieży (anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość)
 • Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu?
 • Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym
 • Strategie pracy z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu
 • Dziecko przewlekle chore i z dysfunkcją ruchu w  przedszkolu/szkole
 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – od teorii do rozwiązań praktycznych
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Uczeń z dysfunkcją narządu wzroku w przedszkolu lub w szkole ogólnodostępnej / integracyjnej
 • Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało!
 • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli
 • Trening radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela
 • Stres w zawodzie nauczyciela. Psychologiczne aspekty bycia nauczycielem
 •  
 • Szkolenia o innej tematyce do uzgodnienia.


Szkolenia Rad Pedagogicznych – kontakt


Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail.

e-mail: szkolenia@jlda.eu

telefon: 519 471 101

CENNIK

 • 4 godz. 800 – 1200 zł (szkolenie z zakresu edukacji zdalnej 1200 – 1600 zł)
 • 5 godz. 900 – 1300 zł
 • 6 godz. 1100 – 1400 zł
 • 8 godz. 1500 – 1800 zł
 • 10 godz. 1900 – 2200 zł
 • 12 godz. 2100 – 2500 zł
 • 15 godz. 2300 – 2700 zł
 • Czas trwania szkoleń podano w godzinach dydaktycznych (45 minutowych).
 • Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, zależą od przyjętych celów operacyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, materiałów edukacyjnych.
 • Liczebność grupy szkoleniowej jest uzależniona od form i metod szkolenia oraz warunków lokalowych, jakimi dysponuje Zamawiający – szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia itp.).

Jakość kształcenia

Wysoka jakość kształcenia. Kursy Certyfikowane.

Dobra kadra

Nasi wykładowcy to praktycy i nauczyciele akademiccy z ogromnym doświadczeniem i stopniami naukowymi.

Duży wybór

Bardzo duży wybór kursów i szkoleń. Certyfikowane szkolenia z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu, nauk społecznych i inne (w tym informatyczne i językowe). Szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia szyte na miarę. Dowolna tematyka i zakres na zamówienie.